Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałem Integracyjnym w Radomierzu

 

Navigation

O szkole

Rozwój szkoły po 1945 roku

Rozwój szkoły po 1945 roku

 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dnia 26 lutego 1945 r. dzieci wróciły do szkoły. W kronice szkoły widnieje taka notatka: „Polacy, mimo okrutnej pięcioletniej niewoli i okupacji hitlerowskiej, przetrwali, a tak oczekiwany i wytęskniony poranek wolności zajaśniał wreszcie. Wracają, więc Polacy na swoje dawne siedziby, aby na nowo rozpocząć znojną pracę nad odbudową swoich osiedli i kraju tak bardzo zniszczonego przez barbarzyńcę hitlerowskiego. I znów dzwony kościelne w radosnym kołysaniu rozbrzmiewają wokoło, wzywając wiernych na nabożeństwa dziękczynne, a cały kraj rozbrzmiewa polska pieśnią zmartwychwstania i tą tak surowo zakazywaną mową ojczystą. Duch w narodzie nie zginął. Polacy z wielkim zapałem zabierają się do odbudowy umęczonej ojczyzny i zatarcia wszelkich hitlerowskich śladów prześladowania. Otwierają się znowu polskie urzędy, otwierają się podwoje polskich szkół, zapełniające się polską młodzieżą, aby szybko zatrzeć ślady poniesionych strat w wychowaniu i wykształceniu. I staje znów nauczyciel polski przy warsztacie swej pracy.” Pracę w Radomierzu podjęła wówczas nauczycielka Jolanta Kobusówna. Kilka dni później z wysiedlenia wrócił Ignacy Małecki, który ponownie objął stanowisko kierownika szkoły. Uczniów przybywało, uczęszczały nawet dzieci z pobliskiej Błotnicy i Starkowa. Kierownik Małecki wystąpił wówczas z wnioskiem do Inspektoratu Szkolnego o włączenie tych wiosek do obwodu szkoły w Radomierzu i utworzenie szkoły III stopnia.

 Po porozumieniu z rodzicami z wszystkich trzech wiosek Powiatowy Inspektor Szkolny mgr Bombicki przemianował pismem z dnia 30 kwietna 1945 r. nr 373/45 szkołę w Radomierzu na szkołę III stopnia. Włączył od dnia 1 maja 1945 r. oddzielne dotąd obwody szkolne Błotnicę i Starkowo do obwodu szkolnego w Radomierzu. Od tej pory młodzież mogła ukończyć najwyżej zorganizowany stopień szkoły powszechnej. Wówczas w tutejszej szkole uczyło 6 nauczycieli: Ignacy Małecki jako kierownik, Jolanta Kobusówna, Małgorzata Bombicka, Halina Kaczyńska, Maria Jurkowska i Tadeusz Lesicki jako nauczyciele. Na dzień 1 lipca 1945 r. obwód tutejszej szkoły liczył 288 dzieci szkolnych, z czego 128 z Radomierza, 69 z Błotnicy i 91 ze Starkowa.

W skutek działań wojennych kilka roczników dzieci nie mogło uczęszczać do szkoły, toteż w Radomierzu został utworzony kurs dla młodzieży powyżej 14 roku życia z zakresu szkoły III stopnia. Lekcje odbywały się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Liczba uczestników kursów dochodziła do 80, z czego do końca dotrwało 36 osób.

Dnia 30 stycznia 1946 promocję otrzymały dzieci z klas przyspieszonych (półrocznych). Najwyższą klasą od 3 lutego 1946 r. w tutejszej szkole była klasa VI, liczaca 28 uczniów.

13 maja 1946 r. Państwowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzamin na kursie dla młodocianych. Do egzaminu przystąpiło 24 uczestników kursu, z których 10 zdało egzamin z ukończenia klasy VII, a reszta z wynikiem ukończenia VI, V, IV szkoły powszechnej.

Pismem Inspektoratu Szkolnego z dnia 27 września 1946 r. nr 2806 został przywrócony poprzedni stan organizacyjny, tj. Radomierz, Błotnica i Starkowo stanowią oddzielne obwody szkolne. Szkoła w Radomierzu stała się szkołą zbiorczą o 3 nauczycielach (Ignacy Małecki - kierownik, Jolanta Kobusówna, Halina Kaczyńska, Tadeusz Lesiak) i realizowała program siedmiu klas szkoły powszechnej. Do klasy VI i VII przyjmowano dzieci z Błotnicy i Starkowa.

W roku szkolnym 1947/1948 rejon tutejszej szkoły liczył 107 dzieci i obejmował 6 klas. Uczyło tylko 2 nauczycieli, toteż klasa VI została odesłana do Błotnicy. Do klasy I przyjęto tego roku 16 uczniów z rocznika 1940. Dnia 1 października na własną prośbę została przeniesiona do szkoły w Wolsztynie Halina Kaczyńska, a na jej miejsce przyszła Maria Konarska. W drugim semestrze tj. 31 stycznia 1948 r. Maria Konarska została kierownikiem przedszkola w Jabłonnej a na jej miejsce 1 lutego 1948 r. zatrudniony został nauczyciel Stanisław Tutak.

                Od listopada 1947 do końca marca 1948 r. prowadzona była w tutejszej szkole w godzinach popołudniowych nauka dla dorosłych. Przerabiano program klasy IV. Z zajęć korzystało 31 osób.              

                Z początkiem roku szkolnego 1948/1949 funkcję kierownika szkoły objęła Elżbieta Maryńczakówna. Drugim zaś nauczycielem zatrudnionym w br. szkolnym był Jan Maciak. Szkoła liczyła 90 uczniów, rozmieszczonych w sześciu oddziałach. Były to dzieci z Radomierza i Olejnicy. Uczniowie klasy VII w dalszym ciągu uczęszczali do Błotnicy. 15 Października rozpoczęto pracę wieczorową dla dorosłych pobierających naukę czytania i pisania, naukę o Polsce i świecie oraz matematykę. Zespół liczył 11 kursantów.

                Od września 1950 roku funkcję kierownika szkoły objął ponownie Ignacy Małecki. Oprócz niego w tutejszej szkole nadal zatrudniony był Jan Maciak. Po miesiącu, 1 października Ignacy Małecki został kierownikiem szkoły w Tranowej a obowiązki kierownika w Radomierzu powierzono Janowi Maciakowi. W bieżącym roku szkolnym pracę nauczycielską rozpoczęła nauczycielka Krystyna Talaga.

                Z dniem 1 marca 1951 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Oświaty w Wolsztynie powierzyło pełnienie obowiązków kierownika Franciszkowi Kędzierskiemu. Zatrudniona została również jego żona Franciszka Kędzierska. Jan Maciak został przeniesiony do Chorzemina a Krystyna Talaga do Solca.

                Na prośbę Komitetu Rodzicielskiego z dniem 1 lutego 1952 r. został przywrócony trzeci etat nauczycielski i od tego dnia młodzież przekazana wcześniej do szkoły zbiorczej w Przemęcie zaczęła w liczbie 23 ponownie uczęszczać do klasy VII na miejscu. Jako trzeci nauczyciel prace rozpoczęła Irena Oleszak. Nauka odbywała się w klasach łączonych. Taki stan organizacyjny trwał do 1955 roku. W miejsce nauczycielki Ireny Oleszak pracę w szkole podjęła Teresa Grodziska. Egzaminy promocyjne i końcowe obowiązywały od klasy IV do VI. Rok szkolny podzielony był na cztery okresy.

                Od roku szkolnego 1955/1956 podniesiono stan organizacyjny szkoły do 4 nauczycieli. Dzięki temu zniknęły klasy łączone. Zatrudniony został Marian Machoy. I tak: zajęcia w klasach I i III prowadziła Franciszka Kędzierska, II i IV – Marian Machoy, V i VI – Teresa Grodziska a klasę VII objął Franciszek Kędzierski. Zatrudniona zastała woźna szkolna Elżbieta Kapska z Błotnicy.

Stan szkoły na dzień 1 września 1955 roku wynosił 98 uczniów. Nauka trwała od poniedziałku do soboty. Na terenie szkoły funkcjonowały organizacje tj.: Samorząd Uczniowski, ZHP SKO, PCK oraz biblioteka, a w 1957 założono Koło Przyjaciół Zwierząt. Opiekunem został Franciszek Kędzierski. W kolejnym roku utworzono Koło Wędkarskie.

                W roku szkolnym 1958/1959 wprowadzono lekcje wychowawcze w klasach V, VI i VII. Obniżono wymiar pracy nauczyciela z 30 do 26 godzin w tygodniu.

 

Fot. 4. Pamiątka klasy I -  rok szkolny 1958/1959 (rocznik 1951)

 

 

                Rok szkolny 1959/1960 był rokiem jubileuszowym. 30-lecie pracy nauczycielskiej obchodzili Państwo Kędzierscy. Tego roku na miejsce Mariana Machoya zatrudniony został Zygmunt Koźlik. Powstało Koło Sportowe. W dalszym ciągu funkcjonowała szkoła siedmioklasowa o 4 nauczycielach. Klasa I liczyła 10 uczniów, kl. II – 13, kl. III – 13, kl. IV – 11, kl. V – 21, kl. VI – 20, kl. VII – 16 uczniów. Religia była nauczana poza szkołą. (F. Kędzierska – kl. I i II, Z. Koźlik – kl. III i IV, F. Kędzierski – kl. V i VII, T. Grodziska – kl. VI). Szkoła liczyła 105 uczniów.

 

Fot. 5. Uczniowie i kadra nauczycielska. Od lewej: T. Grodziska, Z. Koźlik, F. Kędzierska, F. Kędzierski

 

W kolejnym roku doszła młodzież z Boszkowa i Starkowa.

W 1962 roku kierownikiem szkoły został Zygmunt Koźlik. Stan organizacyjny pozostał bez zmian.

Od 1963 roku szkoła realizowała program nauczania szkoły ośmioletniej.

                Od roku 1965 Zygmunt Koźlik został z urzędu mianowany kierownikiem szkoły. Do pracy w zawodzie nauczyciela przyjęty został Władysław Hewusz. Wygospodarowano 5 izbę lekcyjną. Nauczyciele uczący w tym roku: państwo Kędzierscy, Teresa Grodziska, Władysław Hewusz, Zygmunt Koźlik. Klasę VII po raz ostatni ukończyło 28 uczniów.

Rok później nastąpiło wręczenie aktu otwarcia klasy VIII przez inspektora szkolnego p. Stanisława Mądraszyka. Naukę rozpoczęło 149 uczniów, w tym 16 w klasie VIII i 24 w klasie I. Od września zatrudniona została nowa nauczycielka Irena Przymuszała, która jak podaje kronika zamieszkała u p. Kobusowej. W baraku przy szkole otworzono 2 klasy.

W roku szkolnym 1967/1968 młodzież ze Starkowa z klas V, VI, VII poszła do szkoły w Starkowie i przez 2 dni wyczekiwała na otwarcie klas V, VI, VII, VIII, jednakże władze gromadzkie zadecydowały, że tych klas w Starkowie nie będzie. Stan uczniów przedstawiał się, zatem następująco:

Liczba uczniów w klasach                                                                               ze Starkowa

Kl. I – 19                                                                                                             -

Kl. II – 28                                                                                                           -

Kl. III – 16                                                                                                         -

Kl. IV – 16                                                                                                          -

Kl. Va – 18                                                                                                         -

Kl. Vb – 16                                                                                                         16

Kl. VI – 31                                                                                                          14

Kl. VII – 30                                                                                                        12

Kl. VIII – 23                                                                                                      5

Nauka odbywała się w 9 oddziałach przy 7 nauczycielach. Przybyła nowa nauczycielka Barbara Zalas. Od 20 listopada do pracy przyszła Teresa Szulc, a pani Zalas odeszła do Starkowa. Do końca roku dotrwało 5 nauczycieli.

 

Fot. 6. Rok szkolny 1967/1968 - klasa VIII. Od lewej: W. Hewusz, T. Grodziska, Z. Koźlik, I. Przymuszała, T. Szulc, B. Zalas

 

 

                W 1968 roku naukę rozpoczęło 150 dzieci. Młodzież ze Starkowa podjęła naukę już we własnej miejscowości. W miejsce Teresy Szulc do pracy przyjęty został Stanisław Piosik. 19 grudnia 1968 r. obchodzono 50 –tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Szkoła gościła 17 powstańców.

Rok później naukę rozpoczęło 164 uczniów i 5 wychowawców. Pracę w szkole zaczęła Irena Przybyła i od 1 października Bogumiła Piosik, która prowadziła klasę I i II.

W 1970 roku nastąpiły kolejne zmiany personalne. Pracę w szkole zaczęli nauczyciele Janina i Jerzy Kaźmierczakowie oraz Zofia Napierała. W szkole uczyło 7 nauczycieli. 2 września odszedł na emeryturę Franciszek Kędzierski. Państwo Kędzierscy zostali pożegnani 3 października po 19 latach pracy w Radomierzu (1.III.1951 – 1.IX.1970). Liczba uczniów w całej szkole wynosiła wówczas – 177.

                W 1972/1973 roku szkolnym początek nauki odbył się przy zmniejszonym gronie. Dwie nauczycielki przebywały na urlopie macierzyńskim, jeden nauczyciel w sanatorium. Na miejsce Bogumiły Piosik przyszła z urlopu Teresa Szulc. Zajęcia odbywały się do godz. 15.30. Od 14 grudnia sytuacja wróciła do normy. Uczyło 7 nauczycieli. Do szkoły uczęszczało 176 uczniów

Rok szkolny 1973/1974 dzielił się na 2 okresy.

Fot. 7. Klasa VIII. Grono nauczycielskie, od lewej: W. Hewusz,  Z. Napierała, T. Grodziska, Z. Koźlik,  T. Grodziska, J. Kaźmierczak, J. Kaźmierczak

 Rok później ze szkoły odeszli państwo Kaźmierczakowie, a w ich miejsce podjęła pracę p. Bogumiła Kublik. Pracowało, zatem 6 nauczycieli i uczęszczało 147 uczniów.

                Od 1975 roku w szkole w Radomierzu zostało 6 klas. Klasy VII i VIII dojeżdżały do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Przemęcie. Pracowało 4 nauczycieli: Z. Koźlik, W. Hewusz, T. Grodziska, T. Szulc. Uczęszczało 97 uczniów. Nauczycielki Kublik i Napierała przeszły do szkoły w Przemęcie.

                W 1977 roku do pracy został przyjęty Stefan Linke. Nauka odbywała się częściowo w klasach łączonych. Łączone były przedmioty artystyczne, geografia, matematyka. Oddzielnie zaś uczyły się kl. I i II.

                Rok szkolny 1978/1979 był rokiem historycznym, bowiem klasa I rozpoczęła szkołę średnią dziesięcioletnią. Z tej okazji odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I w obecności rodziców, wychowawców i całej społeczności szkolnej. Rodzicom pierwszoklasistów wręczono specjalne listy kuratora leszczyńskiego. Wychowawstwo objęła Bogumiła Kublik. Do klas I – IV dowożone były dzieci z Górska i Miastka. Oprócz B. Kublik uczyli: Z. Koźlik, W. Hewusz, T. Grodziska. Uczęszczało 111 dzieci.

 

Fot. 8. Klasa I z wychowawczynią Bogumiłą Kublik

 

W miejsce B. Kublik zatrudniony został Jerzy Gorszkowiak. Do Radomierza chodziły dzieci z Radomierza, Błotnicy, Olejnicy, Górska, Miastka i 2 ze Starkowa. Szkoła była w dalszym ciągu 6 - cio klasowa. Uczęszczały także dzieci do ogniska przedszkolnego w liczbie 14. 7 czerwca 1980 r. odbyło się uroczyste pożegnanie Z. Koźlika, który po 33 latach pracy odszedł na emeryturę.

W 1980 roku kierownikiem punktu filialnego w Radomierzu został Władysław Hewusz, pracują: Z. Koźlik, Maria Plucińska, T. Grodziska i Jerzy Gorsztkowiak. Naukę w szkole podjęło 89 uczniów i 12 dzieci w ognisku przedszkolnym.

Od 1981 roku kadra liczyła 6 nauczycieli (W. Hewusz, Z. Koźlik, T. Grodziska, J. Gorszkowiak, T. Szulc, E. Kędziora). Rok później do grona dołączył Andrzej Galla. Szkoła liczyła 80 uczniów i 16 przedszkolaków.

W 1983 roku miała miejsce kolejna już próba połączenia Radomierza ze Starkowem. Skończyła się niepowodzeniem. Został zawiązany komitet rozbudowy szkoły w Radomierzu.

Kolejne lata to częste zmiany kadry nauczycielskiej. Bowiem po 34 latach odeszła na emeryturę T. Grodziska. Zastanawiano się nad budową piętra oraz wykończeniem sali w Domu Rolnika dla ogniska przedszkolnego.

W 1985 :roku odeszli A. Galla i Z. Koźlik. Do pracy zostały przyjęte: Elwira Chojnacka (Kubala) i Teresa Floryszczak.

W roku szkolnym 1986/1987 skład kadry wyglądał następująco: W. Hewusz, T. Szulc, M. Koźlik, T. Floryszczak, E. Chojnacka, J. Gorsztkowiak oraz emerytowani: T. Grodziska i Z. Koźlik. Od tego roku szkoła w Radomierzu stała się samodzielną placówką. Dyrektorem został W. Hewusz. Obowiązywał 5 dniowy tydzień pracy. Nastąpiło uroczyste otwarcie nowej sali dla klasy „0”. Wprowadzono obowiązek noszenia mundurków i tarczy szkolnej.

W 1989 roku po 30 latach pracy na emeryturę przeszedł dyrektor Władysław Hewusz.

                Z początkiem roku szkolnego 1989/1990 stanowisko dyrektora objął Tadeusz Paluszkiewicz. W szkole działały następujące organizacje: LOP, SKO, Zuchy, ZHP, PCK, chór szkolny. Szkoła była wówczas siedmioklasowa. Do pracy w zawodzie nauczyciela przyjęto Mariana Koźlika i Marka Maya.  Rok później do szkoły wróciły lekcje religii a krzyże znowu zawisły w salach lekcyjnych. Uczyli: katechetka Anna Koźlik i ks. Edward Majka. Od II semestru do grupy przedszkolnej zaczęły uczęszczać dwa razy w tygodniu  pięciolatki.

                W roku szkolnym 1991/1992 szkoła stała się ośmioklasowa. Stan taki utrzymał się przez pięć lat. W związku z usamodzielnianiem się placówek oświatowych i likwidacją ZEAS-u w Przemęcie obsługę finansowo-gospodarczą szkoły zaczęła pełnić Szkoła Podstawowa w Przemęcie.Zatrudnieni zostali Jarosław Kleczyński i Piotr Kaźmierczak jako katecheta. Od 1 stycznia 1992 r. oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Radomierzu stał się częścią Gminnego Przedszkola Samorządowego w Przemęcie. W roku szkolnym 1993/94 do pracy w szkole przyjęto Janusza Fechnera oraz na pełny etat rzemieślnika-palacza Krzysztofa Jakubowskiego. Od 1 stycznia szkoła w Radomierzu została szkołą samorządową.  Przyjęto do pracy Iwonę Rogozinską. Rok 1994 był dla szkoły rokiem wyjątkowym. Nastąpiło wówczas przekazanie sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Radomierza. Pani Maria Domagała przekazała na ręce dyrektora Paluszkiewicza sztandar, który podczas wojny ukrywała przed Niemcami we własnym domu. 

Fot. 9. Poczet Sztandarowy.Od lewej: Mieczysław Raszke, Stanisław Domagała, Roman Przydrożny

17 lutego 1997 podjęto próby zmiany organizacji szkoły. Klasy VII i VIII miały ponownie dojeżdżać do Przemętu. Wniosek jednak upadł, klasy zostały w Radomierzu.

                Od 1 września 1997 p.o. dyrektora został Robert Szwed, który po roku stał się Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Radomierzu. Kolejny rok szkolny to ostatni  rok „po staremu” czyli szkoła ośmioklasowa. Reforma oświaty z 1999 roku wprowadziła sześcioklasową szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. W Radomierzu została szkoła podstawowa, a po szóstej klasie absolwnci kontynuowali naukę w gimnazjach w: Przemęcie, Kaszczorze lub Buczu. Zmieniły się również zasady oceniania uczniów w I etapie nauczania. Zaczęła obowiązywać ocena opisowa. Wprowadzono stopnie awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciele zatrudnieni w klasach I – III to: Teresa Floryszczak, Ewa Kędziora, Teresa Szulc. Natomiast w klasach IV – VI uczyli: Małgorzata Koźlik, Zbigniew Bauta, Janusz Fechner, Katarzyna Dłużak (uczy ostatni rok), Marian Koźlik, Wanda Wojciechowska. Oddział przedszkolny prowadziła Małgorzata Cicha a religii uczyli: ks. Edmund Magdziarz i ks. Marek Smólski. W 2000 r. zatrudniona została Hanna Kicińska jako logopeda w wymiarze 3 godz./tyg. W 2001 r. do pracy w Radomierzu zostali przyjęci: Patrycja Kmieciak i Grzegorz Jankowiak. Zatrudniona została również ponownie Ewa Kasperska jako nauczyciel katechezy.

Szkoła borykała się z coraz mniejszą liczbą dzieci. Toteż przedstawiony został nauczycielom plan reorganizacji szkół w gminie Przemęt. Dla szkoły w Radomierzu oznaczało to likwidację. Przedstawiono trzy warianty po likwidacji szkoły. Pierwszy połączenie szkół w Starkowie i Radomierzu, drugi – rozwiązanie placówek i włączenie Radomierza do Przemętu a Starkowa do Bucza oraz trzeci, w którym Starkowo powołuje szkołę społeczną. Zrealizowany został wariant trzeci. Szkoła w Radomierzu w związku z tym stopniowo miała zmniejszyć strukturę do klas I – III.

Od 2004 roku uczniowie kończący III klasę realizowali program klasy IV w Przemęcie. Decyzję taką podjęto ze względu na niż demograficzny. Docelowo struktura szkoły miała obejmować klasy I – III oraz oddział przedszkolny. W 2004 r. w wyniku konkursu Robert Szwed został wybrany na dyrektora szkoły na okres kolejnych 5 lat. Od 1 września 2004 r. wprowadzono obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich.

Rok szkolny 2005/2006 przyniósł kolejne zmiany. W szkole zaczęły funkcjonować klasy łączone. Połączono klasy I i II. Wychowawcą została Ewa Kędziora.

Z początkiem roku szkolnego 2007/2008 obowiązki dyrektora szkoły zaczęła pełnić Patrycja Kmieciak. Poprzedni dyrektor objął stanowisko w Zespole Szkół w Kaszczorze. Od września tego roku powstało Przedszkole Samorządowe w Radomierzu. Pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola powierzono Małgorzacie Cichej.

Od 1 stycznia 2008 r. utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radomierzu. Pełniącą obowiązki dyrektora została ponownie Patrycja Kmieciak. W tym roku szkolnym przydział godzin przedstawiał się następująco:

E. Nadolna – gr. przedszkolna

M. Cicha – kl. „O” i I

P. Kmieciak – kl. II i III

M. Łakoma – religia

J. Karwatka – j. angielski

Klaudia Sieracka– zaj. komputerowe

H. Kicińska – logopedia

Od lutego 2009 roku przedszkolacy mogą korzystać z dobrodziejstw tzw. Funduszu Norweskiego. W ramach programu dzieci otrzymują zdrową żywność, prowadzone są zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i logopedii. Przedszkolacy są badani przez laryngologa i ortopedę. Prowadzona jest także profilaktyka jamy ustnej. Dzieci uczestniczą w nauce pływania na basenie w Lesznie.

Rok szkolny 2009/2010 to kolejny przełom. Utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałem Integracyjnym w Radomierzu.  Od tego roku funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, klasa I i klasa II łączona z III. Jako wychowawcę grupy integracyjnej przyjęto do pracy Aleksandrę Firlej. W zajęciach uczestniczy też oligofrenopedagog  -  Joanna Janowicz, której zadaniem jest pomaganie dzieciom niepełnosprawnym Powstanie oddziału integracyjnego ściśle powiązane jest z funkcjonowaniem we wszystkich przedszkolach na terenie gminy Przemęt Funduszu Norweskiego. Dzięki temu przedszkole w Radomierzu wzbogaciło się m.in. o nowe meble, pomoce dydaktyczne, plac zabaw i zajęcia dodatkowe ze specjalistami.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opracowała:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Patrycja Kmieciak